TIN TỨC VỀ 12 XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ ĐANG GIÃN CÁCH XÃ HỘI - 12 XA, PHUONG THUOC THANH PHO PHU LY DANG GIAN CACH XA HOI

12 xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý đang giãn cách xã hội

chuyên mục