Thay đổi siêu nhỏ nhưng đáng chú ý của Facebook
Thay đổi siêu nhỏ nhưng đáng chú ý của Facebook

Biểu tượng thông báo (notifications) trên Facebook đã có thêm phiên bản mô phỏng Châu Phi và Châu Á.

Lên trên