China's Got Talent: Psy phiên bản Trung Quốc

00:00:00 09/01/2014  

Phần biểu diễn của "Psy phiên bản Trung Quốc" tại "China's Got Talent".

Tìmkiếm