Bài viết: MINH VŨ
Ảnh: SAmsung
Thiết kế: trường Dương
Interactive: TungTT
Galaxy Unpacked 2023