Không cần đến một định nghĩa, ý niệm hay sản phẩm gì quá cao siêu, hơi thở sáng tạo của Bangkok có thể đến từ những thứ rất nhỏ nhoi