Hoàn Châu Cách Cách - Tập cuối (Phần 3)

14:59:00 08/12/2012   Theo Trí Thức Trẻ

Mọi chuyên trong nội cung đã được giải quyết xong. Nhưng còn nàng công chúa Tây Tạng đã được hứa gả cho Nhĩ Khang thì Hoàng Thượng sẽ phải xử sự thế nào?