Những hình ảnh này đang trở thành tiêu điểm trên mạng.